ข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ง่ายๆเพียง 10 ข้อ

เทศกาลสงกรานต์แบบนี้ เป็นช่วงที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด […]

📌เทศกาลสงกรานต์แบบนี้ เป็นช่วงที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด เพื่อความปลอดภัย #อีซูซุศาลาเชียงใหม่ มีข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ง่ายๆเพียง 10 ข้อค่าาา🚗💨

1. การเตรียมร่างกายของผู้ขับขี่ให้พร้อมขับรถ โดยการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่อดนอน เพราะอาจหลับในขณะขับรถทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
2. ก่อนการเดินทาง ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ หรือทานยาที่ทำให้เกิดอาการง่วงนอน อาทิ ยาแก้แพ้ ยาบรรเทาอาการหวัด เพราะจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลง ไม่สามารถแก้ไขเหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงที
3. ควรตรวจสอบรถยนต์/รถจักรยานยนต์ให้พร้อมใช้งาน สังเกตการทำงานของอุปกรณ์ประจำรถ เช่น ระบบเบรก ยางรถยนต์ สัญญาณไฟ และเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หากรถมีอาการผิดปกติ ไม่ควรนำไปใช้งาน เพราะจะก่อให้เกิดอันตรายได้
4. เตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ประจำรถ เช่น ยางอะไหล่ สายพ่วงแบตเตอรี่ สายลากจูง กากบาทถอดล้อ สามเหลี่ยมสะท้อนแสง เป็นต้น และควรศึกษาวิธีการใช้งานด้วยน้าา
5. ควรศึกษา และเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัย สามารถตรวจสอบข้อมูลสภาพเส้นทางจากแผนที่ เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากความไม่ชำนาญเส้นทาง
6. เตรียมเส้นทางสำรอง ในการเดินทางไว้ด้วย หากเกิดเหตุจำเป็นต้องเลี่ยงเส้นทางหลัก และควรเผื่อเวลาในการเดินทางเสมอ เพิ่มความระมัดระวังในการขับรถผ่านเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย ชำรุด หรืออยู่ระหว่างการซ่อมแซม สำหรับหลักปฏิบัติในการขับรถอย่างปลอดภัย
7. ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ไม่แซงในระยะกระชั้นชิด ไม่เปลี่ยนช่องทางกะทันหัน ไม่ขับรถย้อนศร ไม่ขับรถฝ่าสัญญาณไฟจราจร มีมารยาทในการขับรถและมีน้ำใจกับผู้ร่วมใช้เส้นทางหรือเพื่อนร่วมทาง
8. ใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งที่เดินทาง โดยสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี จะช่วยลดอัตราการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
9. ควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ไม่ขับรถเร็ว เมาไม่ขับ ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ หากมีอาการง่วงนอนให้จอดรถพักในบริเวณที่ปลอดภัย จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง
10. ควรมีผู้ขับขี่อีก1คน ไว้ผลัดเปลี่ยนกันขับรถ เนื่องจากต้องเดินทางระยะไกลเป็นเวลานานๆ ป้องกันอุบัติเหตุจากการง่วงหรืออ่อนหล้าจากการขับรถนานๆได้