เกี่ยวกับเรา
อีซูซุศาลาเชียงใหม่ (ISUZU Sala Chiang Mai)
ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์อีซูซุเชียงใหม่ รับซ่อมรถยนต์อีซูซุพร้อมอะไหล่แท้เชียงใหม่

วิสัยทัศน์

เน้นให้บริการ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยคุณภาพและมาตรฐานของผู้เชี่ยวชาญ เรื่องรถปิกอัพในจังหวัดเชียงใหม่

มีความเชี่ยวชาญ

พัฒนาตัวเองให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ

มีมาตรฐาน

ใส่ใจในมาตรฐาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

มีคุณภาพ
ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนโดยคำนึงถึงคุณภาพของงาน

พันธกิจ

เติมหัวใจ

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ

เอาใจใส่ในงานบริการ

เอาใจใส่ในรายละเอียดทุกเรื่อง

ให้เกียรติ สุภาพ อ่อนน้อม มีมารยาท

ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน

ดูแลทุกคนเหมือนคนในครอบครัว

ใส่ความคิด

คิดพัฒนาตัวเองให้มีทักษะและเชี่ยวชาญอยู่เสมอ

ปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างจริงจัง

ใส่ใจในคุณภาพทุกขั้นตอน

คิดทำงานอย่างครอบคลุม ละเอียด ถี่ถ้วน ให้เบ็ดเสร็จในครั้งเดียว

พิชิตใจลูกค้า

สร้างความไว้วางใจให้ลูกค้าทำให้ลูกค้าเชื่อมั่น ว่าเราเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านรถปิกอัพ

ทำให้ลูกค้าประทับใจในคุณภาพ มาตรฐาน และบริการ

ประวัติการก่อตั้ง