ที่เดียวจบ ครบวงจร พร้อมบริการ

อีซูซุศาลาเชียงใหม่

ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์อีซูซุเชียงใหม่ รับซ่อมรถยนต์อีซูซุพร้อมอะไหล่แท้เชียงใหม่

เราบริการเต็มที่เพื่อ
ความพึงพอใจของลูกค้า

โดยส่งมอบคุณภาพและมาตรฐานที่ดีที่สุด
จากมือผู้เชี่ยวชาญเรื่องรถปิกอัพของเชียงใหม่

มีความเชี่ยวชาญ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ
มีมาตรฐาน
ใส่ใจมาตรฐาน ปฏิบัติงานตามระเบียบขั้นตอน
มีคุณภาพ
ใส่ใจคุณภาพทุกขั้นตอนการทำงาน

เติมหัวใจ

 • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ
 • เอาใจใส่ในงานบริการ
 • เอาใจใส่ในรายละเอียดทุกเรื่อง
 • ให้เกียรติ สุภาพ อ่อนน้อม มีมารยาท
 • ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน
 • ดูแลทุกคนเหมือนคนในครอบครัว

ใส่ความคิด

 • คิดพัฒนาตัวเองให้มีทักษะและเชี่ยวชาญอยู่เสมอ
 • ปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างจริงจัง
 • ใส่ใจในคุณภาพทุกขั้นตอน
 • คิดทำงานอย่างครอบคลุม ละเอียด ถี่ถ้วน ให้เบ็ดเสร็จในครั้งเดียว

พิชิตใจลูกค้า

 • สร้างความไว้วางใจให้ลูกค้าทำให้ลูกค้าเชื่อมั่น ว่าเราเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านรถปิกอัพ
 • ทำให้ลูกค้าประทับใจในคุณภาพ มาตรฐาน และบริการ
ที่เดียวจบ ครบวงจร พร้อมบริการ

ศูนย์บริการอีซูซุศาลาใกล้คุณ

สาขาจอมทอง

2551
หจก. อีซูซุศาลาฟาสเตอร์เชียงใหม่ (สาขาจอมทอง)

สาขาดอนจั่น

2539
บจก.อีซูซุเชียงใหม่เซลส์ (สาขาดอนจั่น)

สาขาสันทราย

2560
หจก. อีซูซุศาลาฟาสเตอร์เชียงใหม่ (สาขาสันทราย)

สาขาสันป่าตอง

2533
หจก. อีซูซุศาลาฟาสเตอร์เชียงใหม่ (สาขาสันป่าตอง)

สาขาหน้าโรงเรียนปรินส์

2516
หจก. แก้วนวรัตน์มอเตอร์
2527
เปลี่ยนชื่อเป็น หจก. อีซูซุศาลาฟาสเตอร์เชียงใหม่ (สาขาหน้าโรงเรียนปริ้นส์)